Organització

L’organigrama del Casal queda representat en el següent gràfic, que es composa de diferents elements. Per una banda, encerclats en lila apareixen els òrgans de decisió, encerclats en verd els espais de participació i, per últim, en cercles ratllats s’hi representen les persones:

L’Assemblea General Ordinària (AGO) representa el màxim òrgan de decisió, i és aquí on hi tenen dret a vot les persones sòcies. A l’AGO es consoliden les línies d’actuació del Casal i es decideix el rumb que ha de prendre l’entitat any rere any. També és a on s’estableixen els espais de participació del Casal: els grups estables, els projectes i les vocalies; i a on s’escullen les persones representants de cadascun. Aquestes persones representants són les que conformen la Comissió Gestora, juntament amb altres càrrecs de responsabilitat també escollits o ratificats a l’AGO: la presidència, la secretaria general, la secretaria i la tresoreria del Casal. Amb aquesta composició de persones, la Comissió Gestora és aquella que s’encarrega del lideratge diari de l’entitat i assegura el desenvolupament de les línies d’actuació aprovades a l’AGO.

També disposem d’equip tècnic, el qual es posa a disposició de la Comissió Gestora per tal d’efectuar les tasques diàries que asseguren el desenvolupament del projecte global. De l’equip tècnic se’n desprèn la secretaria general, una figura alliberada a mig camí entre la Comissió Gestora i l’equip tècnic.