Els conceptes que ens defineixen

Participació juvenil

La participació és la capacitat d’incidència en els canvis i processos que ens envolten i ens interpel·len, ja sigui en relació a les nostres relacions, al nostre entorn i  la comunitat, com també en el desenvolupament individual i social de les persones que hi formem part. Considerem que la participació és una eina per aconseguir objectius propis i comuns, però també un valor en si mateix ja que partim de la mirada que participar és un dret de les persones. Entenem la participació com una de les eines pedagògiques que permet la formació d’una ciutadania conscient, crítica i amb capacitat transformadora.

Considerem important destacar la participació juvenil i diferenciar-la de la d’altres etapes vitals, perquè la joventut presenta unes característiques pròpies que prenen importància. Per una banda, la precarietat juvenil de l’actualitat social, la dificultat d’accés a l’habitatge, a continuar els estudis, a accedir al món laboral  i provoca un exili juvenil involuntari en recerca de millors  oportunitats, etc. Tot això implica que les reivindicacions pròpies d’aquests obstacles siguin característiques de la joventut actual.

Democràcia cultural

Entenem com a democràcia cultural aquella que es defineix de manera conscient i consensuada pel propi grup social. Cal democratitzar els instruments per tal que cada individu pugui desenvolupar els propis trets culturals, pugui conduir la seva pròpia vida i crear de manera autònoma la personalitat individual pròpia, així com contribuir al desenvolupament de les característiques compartides del grup. La democràcia cultural implica la presa de consciència dels costums i creences culturals, la seva anàlisi crítica i, per tant, la transformació creativa i activa d’aquests trets.

Per tot això, el Casal de Joves ha de ser un espai que ofereixi a les persones que el conformem i a aquelles del nostre entorn, la possibilitat de crear una vida quotidiana pròpia i conscient, expressi les nostres històries, aspiracions i necessitats concretes a partir de la participació personal i la visió d’una vida col·lectiva.

Autogestió

L’autogestió és la característica bàsica i inherent al concepte d’associacionisme, el qual es basa en un model de gestió i de processos presses de decisions col·lectives. Aquest model estableix uns mecanismes formals i estables que garanteixen la participació i la situen en el centre de la vida col·lectiva, ja que no permet l’alternativa a funcionar d’una altra manera que no sigui des de la gestió de les mateixes persones que formen part del procés. És l’espai de participació elemental i de transmissió de valors associatius i democràtics. El caràcter associatiu del Casal de Joves genera relacions basades en la cooperació de les membres i centrades en el desenvolupament d’una organització col·lectiva que alimenta el sentiment de pertinença i comunitat.